Chi tiết văn bản

83/TB-UBBC
28/04/2021
28/04/2021
Thông báo số 83/TB-UBBC ngày 28/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo 2 đơn vị bầu cử của tỉnh Vĩnh Long
Thông báo
Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
VĂN BẢN KHÁC