Chi tiết văn bản

08/KH-UBBC
19/02/2021
19/02/2021
Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Kế hoạch
Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
202131583847_KE HOACH-O8-kH-UBBC.pdf
VĂN BẢN KHÁC