Chi tiết văn bản

22/TB-UBBC
24/02/2021
24/02/2021
Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Vĩnh Long
Thông báo
Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
202131582544_THONG BAO-22-TB-UBBC.pdf
VĂN BẢN KHÁC