Chi tiết văn bản

19/UBBC
19/02/2021
19/02/2021
v/v xây dựng dự toán kinh phí phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Công văn
Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long
20213158411_19 UBBC.pdf
VĂN BẢN KHÁC