Chi tiết văn bản

15/QĐ-UBBC
19/02/2021
19/02/2021
về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định
Hội đồng bầu cử quốc gia
Lữ Quang Ngời
202131583247_QUYET DINH-15-QD-UBBC.pdf
VĂN BẢN KHÁC