Chi tiết văn bản

10/QĐ-UBBC
19/02/2021
19/02/2021
Thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định
Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
202131583652_QUYET DINH-10-QD-UBBC.pdf
VĂN BẢN KHÁC