Chi tiết văn bản

41/NQ-HDBCQG
18/01/2021
18/01/2021
NGHỊ QUYẾT 41/NQ-HĐBCQG NĂM 2021 VỀ HƯỚNG DẪN MẪU HỒ SƠ ỨNG CỬ, MẪU PHIẾU BẦU CỬ, NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 DO HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC HỘI BAN HÀNH
Nghị quyết
Hội đồng bầu cử quốc gia
LÊ VĨNH TÂN
202131583015_41_NQ-HDBCQG_463116.pdf
VĂN BẢN KHÁC