Chi tiết văn bản

81/QĐ-UBBC
28/04/2021
28/04/2021
Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long về việc Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử
Quyết định
Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
202169141819_hdnd.rar
VĂN BẢN KHÁC