Chi tiết văn bản

11/QĐ-UBBC
19/02/2021
19/02/2021
Thành lập Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định
Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
20213158368_QUYET DINH-11-QD-UBBC.pdf
VĂN BẢN KHÁC