Chi tiết văn bản

18/UBBC
19/02/2021
19/02/2021
v/v báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công tác bầu cử HĐND cấp huyện và cấp xã
Công văn
Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long
Trần Văn Hên
202131584019_CONG VAN-18-UBBC.pdf
VĂN BẢN KHÁC