Chi tiết văn bản

13/QĐ-UBBC
19/02/2021
19/02/2021
Thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định
UBND tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
202131583412_QUYET DINH-13-QD-UBBC.pdf
VĂN BẢN KHÁC