Chi tiết văn bản

12/QĐ-UBBC
19/02/2021
19/02/2021
Thành lập Tiều ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định
Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
20213158355_QUYET DINH-12-QD-UBBC.pdf
VĂN BẢN KHÁC