Chi tiết văn bản

47/HD-UBBC
23/03/2021
23/03/2021
Hướng dẫn số 47/HD-UBBC ngày 23/3/2021 về việc Điều tra, lập, niêm yết danh sách cử tri
Hướng dẫn
Sở Nội vụ
Trần Văn Hên
VĂN BẢN KHÁC