Chi tiết văn bản

23/UBBC-TGV
24/02/2021
24/02/2021
Về việc xây dựng dự toán kinh phí phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Công văn
Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long
Trần Văn Hên
202131582234_CV DE NGHI (CAP TINH) DU TOAN KP KEM THEO PHU LUC LAP DU TOAN KINH PHI BC.rar
VĂN BẢN KHÁC