Chi tiết văn bản

48/UBBC-TGV
25/03/2021
25/03/2021
Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBBC của UBBC tỉnh
Công văn
Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long
Trần Văn Hên
VĂN BẢN KHÁC