Chi tiết văn bản

09/QĐ-UBBC
19/02/2021
19/02/2021
Thành lập Tiểu ban Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định
Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
202131583722_QUYET DINH-09-QD-UBBC.pdf
VĂN BẢN KHÁC