Chi tiết văn bản

07/QĐ-UBBC
19/02/2021
19/02/2021
Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Quyết định
Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
202131583915_07.pdf
VĂN BẢN KHÁC