Chi tiết văn bản

16/UBBC-TGV
19/02/2021
19/02/2021
hướng dẫn lập hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Vĩnh Long
Công văn
Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long
Trần Văn Hên
202131583155_CONG VAN-16-UBBC-TGV.pdf
VĂN BẢN KHÁC