Liên hệ

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Hên - Giám Đốc Sở.

Địa chỉ: Số 88 Võ Văn Kiệt, Khóm 3, Phường 9, TPVL, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 0270.3.822233 - Fax: 0270.3.8.286917 - Email: vanphong.snv@vinhlong.gov.vn