Liên hệ

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Hên - Giám Đốc Sở.

Địa chỉ: Số 76 Đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 0270.3.822233 - Fax: 0270.3.8.286917

Email: vanphong.snv@vinhlong.gov.vn