CHI TIẾT TIN

Thông báo số 233/TB-SNV ngày 20/6/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022
(31/07/2022 05:48:41)
Tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022 (tải thông báo tại đây)