CHI TIẾT TIN

Công bố chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2021
(31/07/2022 05:47:40)
Ngày 25/5/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX). Theo kết quả công bố xếp hạng Chỉ số PAR INDEX thì thành phố Hải Phòng đứng thứ nhất với số điểm đạt 91.80 điểm, tiếp theo là tỉnh Quảng Ninh với số điểm đạt 91.14 điểm và Đà Nẵng với 90.25 điểm. Đối vớ

Ngày 25/5/2022, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX). Theo kết quả công bố xếp hạng Chỉ số PAR INDEX thì thành phố Hải Phòng đứng thứ nhất với số điểm đạt 91.80 điểm, tiếp theo là tỉnh Quảng Ninh với số điểm đạt 91.14 điểm và Đà Nẵng với 90.25 điểm. Đối với Chỉ số SIPAS, tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu với chỉ số đạt 94.07%; tiếp theo là thành phố Hải Phòng đạt 93.38% và tỉnh Hưng Yên đạt 92.07%.

          Đối với tỉnhVĩnh Long, Chỉ số PAR INDEX đạt 82.82 điểm, đứng 58/63 tỉnh thành phố trong cả nước, không tăng so với năm 2020. Chỉ số SIPAS đạt 86.96%, đứng 33/63 tỉnh thành phố trong cả nước, tăng 11 bật so với năm 2020.

           Chỉ số PAR INDEX được đánh giá ở 8 lĩnh vực, trong đó kết quả điểm tăng ở 03 lĩnh vực và giảm điểm ở 05 lĩnh vực, cụ thể như sau:

          Công tác chỉ đạo điều hành CCHC đạt 8.4915/8.5 điểm, tăng 0.9915 điểm so với năm 2020 (đạt 7.50/8.5 điểm); Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt 8.63/10.00 điểm, giảm 0.00078 điểm so với năm 2020 (đạt 8.62922/10.00 điểm); Cải cách thủ tục hành chính đạt 12.98/13.50 điểm, tăng 1.4803 điểm so với năm 2020 (đứng vị đạt 11.4997/13.50 điểm);     Cải cách tổ chức bộ máy hành chính đạt 8.71/11.5 điểm, giảm 1.40171 điểm so với năm 2020 (10,11471/11,5 điểm); Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đạt 11.47/13.5 điểm, giảm 0.68518 điểm so với năm 2020 (đạt 12.15518/13.5 điểm); Cải cách tài chính công đạt 8.28/12.00 điểm, giảm 0.77388 điểm so với năm 2020 (đạt 9.05388/12.00 điểm); Hiện đại hóa hành chính đạt 13.57/15.00 điểm, tăng 2.42554 điểm so với năm 2020 (đạt 11.14446/15.00 điểm) và tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt 10.70/16.00 điểm, giảm 0.3444 điểm so với năm 2020 (đạt 10.7216/16 điểm).

          Đối với Chỉ số SIPAS được thực hiện thông qua điều tra xã hội học với quy mô trên 79.600 phiếu tại 63 tỉnh, thành cả nước, trong đó có hơn 49.600 phiếu khảo sát nhóm đối tượng công chức, lãnh đạo, quản lý tại các bộ, địa phương, số lượng phiếu khảo sát cao hơn 2.25 lần so với năm 2020 (khoảng 22.000 phiếu) và gần 30.000 phiếu khảo sát người dân, doanh nghiệp…Đây là một cuộc điều tra xã hội học có quy mô lớn, có tính toàn diện, đa dạng, đa chiều, tiếp cận đánh giá từ dưới lên trên, đánh giá cả bên trong và bên ngoài cơ quan, tổ chức.

Quang cảnh hội nghị

          Bên cạnh những tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được khắc phục và đạt điểm thì vẫn còn nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa được khắc phục so với năm 2020 như: Chưa kịp thời ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế văn bản quy phạm pháp luật sau rà soát, kết quả giải quyết TTHC còn trễ hạn; Tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các CQCM cấp tỉnh, các phòng chuyên môn cấp huyện chưa kịp thờiGiải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm; Giảm chi trực tiếp ngân sách cho các đơn vị sự nghiệp; Hồ sơ TTHC có phát sinh hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; Mức độ thu hút đầu tư vào tỉnh, Tỷ lệ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) và thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao.

          Kết quả đạt được của từng tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số PAR INDEX và Chỉ số SIPAS, giúp cho địa phương thấy được những kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế, từ đó xây dựng giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, qua đó cải thiện để cải thiện điểm và nâng cao thứ hạng của hai chỉ số trong thời gian tới.

                                                                                                         Nguyễn Ngọc Lành