CHI TIẾT TIN

Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long về việc tuyển dụng công chức năm 2022
(31/07/2022 05:45:01)

Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long về việc tuyển dụng công chức năm 2022 (tải thông báo tại đây)