CHI TIẾT TIN

Thông báo số 24/TB-HĐTTCC ngày 16/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long về việc Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2021
(31/07/2022 05:34:19)
Kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2021

Thông báo số 24/TB-HĐTTCC ngày 16/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long về việc Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2021 (tải Thông báo tại đây)