CHI TIẾT TIN

Thông báo số 22/TB-HĐTTCC ngày 01/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 về việc kết quả điểm phúc khảo vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2021
(31/07/2022 05:32:12)
Kết quả điểm phúc khảo vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2021

Thông báo số 22/TB-HĐTTCC ngày 01/3/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 về việc kết quả điểm phúc khảo vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2021 (tải văn bản tại đây)