CHI TIẾT TIN

Thông báo số 27/HĐTTCC ngày 25/01/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 về việc kết quả điểm thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2021
(31/07/2022 05:28:16)
Kết quả điểm thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2021

Thông báo số 27/HĐTTCC ngày 25/01/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2021 về việc kết quả điểm thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2021 (tải Thông báo tại đây)