CHI TIẾT TIN

Thông báo số 17/TB-HĐTTCC ngày 14/01/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long về Kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 tại kỳ thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2021
(31/07/2022 05:24:08)
Kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2

Thông báo số 17/TB-HĐTTCC ngày 14/01/2022 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long về Kết quả thi vòng 1 và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 tại kỳ thi tuyển công chức tỉnh Vĩnh Long năm 2021 (tải văn bản tại đây)