Thông tin tuyên truyền

* TRIỂN KHAI VĂN BẢN CNTT:

STT

Nội dung 

công việc

Tình trạng thực hiện

Thực hiện theo văn bản của Trung ương, địa phương (Ghi rõ tên loại văn bản, thời gian ban hành, trích yếu)

Ghi chú

1

Rà soát lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft.

Triển khai Công văn số 171/SNV-VP, ngày 07/02/2022 của Sở Nội vụ về việc cảnh bảo lỗ hổng nghiêm trọng trong các sản phẩm được Microsoft công bố vào tháng 01/2022

Thực hiện thường xuyên (rà soát, cập nhật phiên bản mới)

Công văn số 52/STTTT-CNTTTT ngày 14/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long về việc cảnh báo nguy cơ bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft

 

2

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật CVE-2021-4034 trong Polkit pkexec ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ điều hành Linux

Triển khai Công văn số 211/SNV-VP, ngày 03/3/2022 của Sở Nội vụ về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên hệ điều hành Linux và Windows

Triển khai nội dung công văn đến toàn thể CCVC-NLĐ được biết

Công văn số 126/STTTT-CNTTTT ngày 28/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật CVE-2021-4034 trong Polkit pkexec ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ điều hành Linux

Các máy vi tính  tại cơ quan, hiện có 01 máy tính sử dụng hệ điều hành Linux

3

Rà soát lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2022.

Triển khai Công văn số 211/SNV-VP, ngày 03/3/2022 của Sở Nội vụ về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên hệ điều hành Linux và Windows

Thực hiện thường xuyên (rà soát, cập nhật phiên bản mới)

Công văn số 170/STTTT-CNTTTT ngày 11/02/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 02/2022

 

4

Rà soát lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 03/2022.

Triển khai Công văn số 259/SNV-VP, ngày 18/3/2022 của Sở Nội vụ về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật trong sản phẩm của Microsoft vào tháng 3/2022.

Thực hiện thường xuyên (rà soát, cập nhật phiên bản mới)

Công văn số 316/STTTT-CNTT ngày 15/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 03/2022

 

5

Triển khai kế hoạch phòng, chống mã độc theo Chỉ thị số 14/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Đã triển khai cài đặt phần mềm BKAV Endpoint cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có kết nối vào đường truyền số liệu chuyên dùng từ năm 2021.

Triển khai thực hiện

Công văn số 483/STTTT-CNTTTT ngày 04/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai kế hoạch phòng, chống mã độc theo Chỉ thị số 14/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022

gửi mail

6

Cảnh báo giả danh quản trị thư điện tử của tỉnh để đánh cắp thông tin.

Triển khai Công văn số 473/SNV-VP, ngày 05/5/2022 của Sở Nội vụ về việc cảnh báo tài khoản giả danh quản trị thư điện tử của tỉnh để đánh cắp thông tin

Triển khai nội dung công văn đến toàn thể CCVC-NLĐ được biết

Công văn số 486/STTTT-CNTTTT ngày 05/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long về việc cảnh báo giả danh quản trị thư điện tử của tỉnh để đánh cắp thông tin

 

7

Rà soát lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2022.

Triển khai Công văn số 474/SNV-VP, ngày 05/5/2022 của Sở Nội vụ về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2022.

Thực hiện thường xuyên (rà soát, cập nhật phiên bản mới)

Công văn số 573/STTTT-CNTT ngày 18/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2022

 

8

Cảnh báo nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464.

Triển khai Công văn số 475/SNV-VP, ngày 06/5/2022 của Sở Nội vụ về việc cảnh báo nguy cơ tấn công mạng vào hệ thống thông tin thông qua lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464.

Triển khai nội dung công văn đến toàn thể CCVC-NLĐ được biết

Công văn số 625/STTTT-CNTT ngày 26/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long về việc cảnh báo nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464

 

9

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật CVE-2022-1388 ảnh hưởng nghiêm trọng trong sản phẩm BIG-IP

Triển khai nội dung công văn đến toàn thể CCVC-NLĐ được biết

Công văn số 679/STTTT-CNTTTT ngày 09/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long  về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật CVE-2022-1388 ảnh hưởng nghiêm trọng trong sản phẩm BIG-IP

 

10

Cảnh báo lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2022

Thực hiện thường xuyên (rà soát, cập nhật phiên bản mới)

Công văn số 709/STTTT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2022

 

11

Hỗ trợ rà soát, gỡ bỏ nội dung quảng cáo bất hợp pháp

Phối hợp Sở TTTT thực hiện

Công văn số 771/STTTT-CNTTTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long về việc hỗ trợ rà soát, gỡ bỏ nội dung quảng cáo bất hợp pháp

 

12

 

 

Số:  537/SNV-VP V/v triển khai giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) năm 2022.

Phối hợp Sở TTTT thực hiện Kế hoạch 39/KH-UBND ngày 20/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) năm 2022.  
13

 

 Công văn Số:  657/SNV-VP V/v cập nhật vá lỗi bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft.

Phối hợp Sở TTTT thực hiện Công văn số 863/STTTT-CNTTTT ngày 08/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long về việc cập nhật vá lỗi bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft.

 

* THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT:

Playlist Chuyện tử tế: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbkz2ORJaK6i7wQiUotEysZf_O4psPYBW

Chuyên đề Xây dựng Đảng: Nữ Bí thư kiêm trưởng ấp: https://youtu.be/bbOmwLiytR8(Quí I)

Chuyên đề Xây dựng Đảng: Hoa trong vườn Bác: https://youtu.be/ya6Qb40UCGQ(Quí II)

Chuyên đề Xây dựng Đảng: Học Bác vận động sức mạnh đoàn kết: https://youtu.be/eBUnbcUDX_g(Quí IV)

Phóng sự: Làng hữu cơ Hiếu Thuận: https://youtu.be/XiWvHEk9AdA (Quí III)

Phóng sự: Điều ước ban mai: https://youtu.be/lLrXNqZNpwA (Tháng 7)

Phóng sự: Đi chợ thay: https://youtu.be/Zu3BjIVmU1Y (Tháng 8)

Phóng sự: Trung thu nhân ái: https://youtu.be/6hDM_iBEJn4 (Tháng 9)

Quyết định ban hành “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ và Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2020)”

* TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẢO VỆ BMNN:

  1. Luật số 29/2018/QH14 về Bảo vệ BMNN, được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

(Đường dẫn (link) tải văn bản: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van- ban-so-29-2018-qhl4-27789)

  1. Tài liệu giới thiệu Luật Bảo vệ BMNN, do Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp và Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an soạn thảo

(Đường link tải tài liệu: “https://pbgdpl.moj.gov.vn//qt/íl-pbgdpl/Pages/de- cuong.aspx?ĩtemID=269” - Trang thông tin về phổ biến giảo dục pháp luật - Bộ Tư pháp)

  1. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy đinh chi tiết môt số điều của Luât Bảo vê BMNN, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020

(Đường link tải văn bản: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so- 26-2020-nd-cp-30833)

  1. Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng công tác bảo vệ BMNN, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2Ò20

(Đường link tải văn bản: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so- 24-2020-tt-bca-30903)

Đồng thời nghiên cứu thêm các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan gồm:

* TUYÊN TRUYỀN LUẬT CẢNH SÁT BIỂN: 

http://datafile.chinhphu.vn/file-remote-v2/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/08/18_bienVN.doc

Thông tư 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ : Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020