văn bản chỉ đạo điều hành

select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhNgày hiệu lực
1 83/TB-UBBC Thông báo số 83/TB-UBBC ngày 28/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo 2 đơn vị bầu cử của tỉnh Vĩnh Long 28/04/2021 28/04/2021
2 81/QĐ-UBBC Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 28/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long về việc Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử 28/04/2021 28/04/2021
3 48/UBBC-TGV Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBBC của UBBC tỉnh 25/03/2021 25/03/2021
4 47/HD-UBBC Hướng dẫn số 47/HD-UBBC ngày 23/3/2021 về việc Điều tra, lập, niêm yết danh sách cử tri 23/03/2021 23/03/2021
5 25/UBBC-TGV về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử 01/03/2021 01/03/2021
6 23/UBBC-TGV Về việc xây dựng dự toán kinh phí phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 24/02/2021 24/02/2021
7 22/TB-UBBC Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Vĩnh Long 24/02/2021 24/02/2021
8 16/UBBC-TGV hướng dẫn lập hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Vĩnh Long 19/02/2021 19/02/2021
9 15/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 19/02/2021 19/02/2021
10 13/QĐ-UBBC Thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026 19/02/2021 19/02/2021
11 12/QĐ-UBBC Thành lập Tiều ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 19/02/2021 19/02/2021
12 11/QĐ-UBBC Thành lập Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026 19/02/2021 19/02/2021
13 10/QĐ-UBBC Thành lập Tiểu ban An ninh, trật tự và y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 19/02/2021 19/02/2021
14 09/QĐ-UBBC Thành lập Tiểu ban Cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 19/02/2021 19/02/2021
15 08/KH-UBBC Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 19/02/2021 19/02/2021
16 07/QĐ-UBBC Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 19/02/2021 19/02/2021
17 18/UBBC v/v báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện công tác bầu cử HĐND cấp huyện và cấp xã 19/02/2021 19/02/2021
18 19/UBBC v/v xây dựng dự toán kinh phí phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 19/02/2021 19/02/2021
19 17/UBBC Về việc thống nhât một số nội dung trong công tác Bầu cử 19/02/2021 19/02/2021
20 41/NQ-HDBCQG NGHỊ QUYẾT 41/NQ-HĐBCQG NĂM 2021 VỀ HƯỚNG DẪN MẪU HỒ SƠ ỨNG CỬ, MẪU PHIẾU BẦU CỬ, NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 DO HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC HỘI BAN HÀNH 18/01/2021 18/01/2021
21 02/CT-TTg Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 14/01/2021 14/01/2021
<<<1>>>