lấy ý kiến dự thảo văn bản

STT Trích yếu Tệp đính kèm
1  Dự thảo quyết định Ban hành quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Tải tệp đính kèm